Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 • In deze algemene voorwaarden wordt onder verkoper verstaan New Aspect BV te Hengelo en onder koper degene die bij New Aspect BV een offerte heeft aangevraagd of een opdracht heeft geplaatst.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en prijsopgaven van verkoper aan koper inclusief de daaruit voortvloeiende verbintenissen.
 • Indien één of meer van de bepalingen nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.
Artikel 2. Offertes
 • De door New Aspect BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 7 dagen, tenzij anders aangegeven. New Aspect BV is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen 7 dagen wordt bevestigd. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Artikel 3. Levering
 • Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn te Hengelo.
 • Het risico van de goederen gaat bij aflevering over op de koper. Indien de goederen voor de koper worden getransporteerd, geschiedt dit transport ook voor risico van de koper.
 • De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 • Opgegeven levertijden zullen door ons zoveel mogelijk worden nagestreefd. Opgegeven levertijden zullen echter nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet levering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 • Indien een order slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal het restant voor nalevering worden genoteerd. De koper ontvangt hiervoor bericht. De koper is alsdan gerechtigd de order voor het niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, mits zij ons daarvan binnen 8 dagen na ons bericht, in kennis stelt. Enige aanspraak op schadevergoeding zal door de koper niet kunnen worden gemaakt.
  Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is New Aspect BV bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
Artikel 4. Monsters, modellen en voorbeelden
 • Indien door New Aspect BV een monster, model of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
Artikel 5. Beëindiging van de overeenkomst
 • De vorderingen van New Aspect BV op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 • Indien na het sluiten van de overeenkomst aan New Aspect BV omstandigheden ter kennis komen die New Aspect BV goede grond geeft te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • Indien New Aspect BV de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In genoemde gevallen is New Aspect BV bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van New Aspect BV schadevergoeding te vorderen.
Artikel 6. Garantie
 • New Aspect BV garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering tenzij anders overeengekomen.
 • Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper het recht op herstel van de zaak. De verkoper kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
 • De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling. Onder onjuiste behandeling wordt ondermeer verstaan: Het blootstellen van de zaak aan elektrische spanningen hoger dan voor deze zaak gebruikelijk. Ruwe behandeling. Gebruik bij temperaturen boven 35 graden Celsius.
Artikel 7. Gebreken; klachttermijnen
 • De koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoord, te weten:
 • Of de juiste zaken zijn geleverd;
 • Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen;
 • Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 • Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan New Aspect BV te melden.
 • Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 7 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan New Aspect B.V.
 • Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan New Aspect BV worden geretourneerd.
Artikel 8. Prijsverhoging
 • Indien New Aspect BV met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is New Aspect BV niettemin gerechtigd tot een verhoging van de prijs:
  New Aspect BV mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen.
  Indien de prijsverhoging meer dan 20% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
 • Onverminderd de garantiebepalingen sluiten wij iedere verdergaande aansprakelijkheid jegens koper uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons, of onze werknemers en/of ingeschakelde hulppersonen.
 • Indien en voor zover er op ons enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid ten allen tijde beperkt tot het drievoud van het factuurbedrag met een maximum van €.1000,= per schadegeval of samenhangende reeks van gevallen.
Artikel 10. Betaling
 • Tenzij uitdrukkelijk anders is dan overeengekomen, dienen onze facturen uiterlijk 7 dagen na factuurdatum en zonder enige aftrek, verrekening of compensatie, betaald te zijn op de op de factuur vermelde bankrekening van New Aspect BV. Deze betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim: de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand of gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand.
 • New Aspect BV is gerechtigd ten allen tijde contante betaling, vooruitbetaling dan wel zekerheid voor betaling van het verschuldigde te verlangen.
 • De door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de koper dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. In ieder geval is de koper verschuldigd: Incassokosten van 15% van het bedrag van de achterstallige betaling.
  In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
 • De eigendom van alle door New Aspect BV verkochte producten blijft bij New Aspect BV zolang de verkoper niet aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of gelijksoortige overeenkomsten heeft voldaan, zolang de koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit de overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang de koper de vorderingen van New Aspect BV wegens tekortschieten in de nakoming van een zodanige verbintenis niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzaken van boetes, rentes en kosten.
 • In aanvulling op het artikel 11.1 genoemde eigendomsvoorbehoud verbindt de koper zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van New Aspect BV een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door ons aan de koper in eigendom geleverde goederen/producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van New Aspect BV uit welke hoofde dan ook.
 • De koper is volledig aansprakelijk voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en zal deze met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van New Aspect BV bewaren.
 • Zolang de eigendom van de afgeleverde producten niet op de koper is overgegaan, mag deze het product niet verpanden aan een derde noch enig ander recht daarop verlenen. Het is de koper toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.
 • Indien de koper in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens New Aspect BV tekortschiet of New Aspect BV goede grond heeft dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is New Aspect BV gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist. De koper is verplicht New Aspect BV of een door New Aspect BV aangewezen derde toegang te verlenen tot de plaatsen waar de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten zich bevinden.
 • Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht New Aspect BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
Artikel 12. Overmacht
 • Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan New Aspect BV zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van New Aspect BV, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van New Aspect BV; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers en andere derden waarvan New Aspect BV afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 • New Aspect BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verder) nakoming verhindert intreedt nadat New Aspect BV haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van New Aspect BV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door New Aspect BV niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 • Indien New Aspect BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Artikel 13. Toepasselijk recht
 • Op overeenkomsten tussen New Aspect BV en koper is het Nederlandse recht van toepassing.
Artikel 14. Bevoegde rechter
 • Geschillen die niet in de minne tussen New Aspect BV en de koper kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, onder wie New Aspect BV ressorteert.

Klik hier om de de algemene voorwaarden te downloaden in PDF formaat

Actievoorwaarden New Aspect

 • De acties op deze website en in gerelateerde uitingen worden aangeboden door New Aspect B.V.
 • De acties zijn van toepassing op specifieke aankopen die gedaan worden in de webshop van New Aspect B.V.
 • Bij de online aankoop van een actieproduct wordt de korting automatisch verrekend in het winkelmandje.
 • De actieperiode staat vermeld bij het specifieke product op de website van New Aspect B.V. of in gerelateerde communicatie. De acties gelden uitsluitend voor aankopen die gedaan worden in de desbetreffende actieperiode.
 • Een actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. Klanten die profiteren van een bepaalde korting, zijn uitgesloten van andere acties.
 • New Aspect B.V. behoudt zich het recht, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen, acties te wijzigen of voortijdig te beëindigen. Dit heeft geen gevolgen voor aankopen die vóór de intrekking of wijziging van de actie zijn gedaan.
 • New Aspect B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele typ- of drukfouten.
 • Klanten die aantoonbaar misbruik maken van de acties, kunnen worden uitgesloten. Tevens kan de eventueel onterecht verstrekte korting teruggevorderd worden.
 • Op de acties is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Aan de acties kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Vragen, klachten of opmerkingen over deze actievoorwaarden kunnen kenbaar gemaakt worden via 085-0656888 of [email protected].
 • Door gebruik te maken van onze acties verklaart de klant akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.